Cầm Đồ T2

Thư viện ảnh

syntax error: select ten,tenkhongdau,photo,thumb,mota,ngaytao,id from table_news where hienthi=1 and tinnoibat >0 order by id desc